Rekap Nilai MBKM 2023 ganjil Mahasiswa D3 Manajemen Administrasi an. Arneta Yolanda Putri/V0721016