Ujian SHP an. Dwi Edi Wibowo (T311808003)


Susunan Penguji :

  1. Prof. Dr. Pujiyono, SH., MH
  2. Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum
  3. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH
  4. Prof. Dr. Lego Karjoko, SH., MH
  5. Dr. Waluyo, SH., M.Si